HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản 

2. Hướng dẫn sử dụng ký số file 

3. Kịch bản sử dụng Phần mềm